Analyst Coverage

(As of December 15, 2022)
(Company names are listed below in Japanese language order, with titles omitted)

Company Name
Ichiyoshi Research Institute Inc.
Iwai Cosmo Securities Co., Ltd.
Okasan Securities Co., Ltd.
Citigroup Global Markets Japan
Daiwa Securites Co. Ltd.
Tachibana Securities Co., Ltd.
Tokai Tokyo Research Institute Co., Ltd.
Nomura Securities Co., Ltd.
Marusan Securities Co., Ltd.
Analyst Name
Yoko Mizoguchi
Tomoaki Kawasaki
Yusuke Okumura
Mitsunobu Tsuruo
Kazuki Tokunaga/Yoshio Ando
Kyohei Jingu
Takuma Yoshibayashi
Daisaku Masuno
Yusuke Matsuura